เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ  วัดจากแดง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ มีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมเรียนรู้การทำความดีเพื่อสังคม  รู้จักการให้ ความเสียสละ  เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟังบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิตจากพระอาจารย์ของวัด