คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์วุฒิพงค์ พัวพัน นำนักศึกษา จำนวน 35 คน เพื่อศึกษาดูงานซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายลักษณะพยานและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หมวดว่าด้วยการสอบสวนและหมวดชันสูตรพลิกศพ) 
โดยได้รับการบรรยายจาก
      ร.ต.ท.หญิง วีรินทร์  วงศ์อาภาเนาวรัตน์  ศึกษาการผ่าศพ
      พ.ต.ท.พีระพัฒน์  ลาภลมูล ศึกษาการตรวจกระดูก
      พ.ต.ท.หญิง อรทัย  กฤษณานุวัตน์   ศึกษางานพิษวิทยา
      พ.ต.ต.หญิง ศิริประภา มีบัวทอง การศึกษาการตรวจเลือดชีวเคมีฯ
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ