เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566 คณบดีและรองคณบดีได้พบกับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ในกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบกลางภาค โดยเฉพาะการไม่ทุจริตในการสอบ และการไม่เข้า​ห้องสอบสาย ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมด้าน "ความซื่อสัตย์" ของนักศึกษา

การชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจข้อสอบข้อเขียน เกณฑ์การให้คะแนนรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และเกณฑ์การขอดูคะแนน และอุทธรณ์​ผลคะแนนสอบ ตลอดจนการเลือกรายวิชาเอกเลือกของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 

นอกจากนั้นแล้ว ยังกล่าวถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  การขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ของคณะ การแต่งกายให้ถูกระเบียบของนักศึกษา และการเสนอชื่อประธานคณะ/ประธานชั้นปี