ประวัติความเป็นมา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2547 โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3 /2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ได้อนุมัติหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อธิการบดีในขณะนั้น เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดี การจัดการศึกษาของคณะ มีลักษณะเด่นในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ ทางกฎหมายแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมีความสามารถในการร่างนิติกรรมสัญญา ทักษะการเจรจาต่อรอง กิจการเพื่อการร่วมค้า การซื้อกิจการ การควบธุรกิจ การศึกษาระงับข้อพิพาท ในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมยอมความ การอนุญาโตตุลาการ การเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์

คำขวัญ

ศึกษากฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย          เข้าใจในนิติธรรม
กอปรด้วยจริยธรรม                      เป็นผู้นำของสังคม

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะ ในวิชาชีพนักกฎหมาย สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและนิติธรรม

ปณิธาน

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย ให้มีความรู้จริง ปฏิบัติได้จริง และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะนิติศาสตร์ชั้นนำในภาคตะวันออกที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่การปฏิบัติ โดยเน้นความโดดเด่นทางด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน 

พันธกิจ

1. ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ

4. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

5. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. มีจิตใจดีงาม สุภาพเรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ เป็นมิตร อ่อนโยน มีเมตตา กรุณา

2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพกฎหมายตามมาตรฐานสากล

3. มีศักดิ์ศรี สง่างาม มีความรู้รักสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อผดุงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย

4. มีความเพียรพยายาม ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

5. มีความศรัทธาในวิชาชีพของตน ซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ

6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม ตามปณิธานของทางมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม”