ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์

                         - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                         - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
รองคณบดี 

                          - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                          - รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                          - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เต็งพงศธร

                           - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                           - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
                           - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                           - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
                             มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ศิรินทร์พร ธารมัติ

                            - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                            - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์วุฒิพงค์ พัวพัน

                           - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                           - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
                           - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อาจารย์อิทธิกุล เชี่ยวชาญ

                           - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                           - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์พีธ พิมานพรหม

                           - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                           - LLM (International Commercial Law), University of Glasgow, United Kingdom
                           - LLM (Tax Law) Queen Marry University of London, United Kingdom

อาจารย์นันนภาฤทธิ์ พูลลาภ

                           - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                           - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (อาญาและกระบวนการยุติธรรมอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางวราภรณ์ แจ่มแจ้ง

เลขานุการคณะ

นางอิศรา วงษ์ดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ