1. เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ของสาขานิติศาสตร์ 
       2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์  นักวิชาการ นักวิจัย
นักนิติศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป 

ขอบเขต     
      วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ บทความปริทัศน์ (review article) บทความวิจารณ์บทความ (article review) และบทความพิเศษสรุปจากการอภิปราย สัมมนา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา

กำหนดการตีพิมพ์
      จัดทำปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) 

 

Recent articles