1. ตรวจสอบต้นฉบับที่จัดส่งและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำแนะนำในการส่งบทความอย่างเคร่งครัด
2. ส่งบทความที่จะเสนอตีพิมพ์ด้วยระบบออนไลน์ (เท่านั้น) พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมลงพิมพ์วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารในชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ที่

         2.1 ธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเภท ออมทรัพย์
               เลขที่บัญชี 168- 2-00999-7
         2.2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนบางนา-ตราด ประเภท ออมทรัพย์
               เลขที่บัญชี 450-2-05411-8                                  

กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ในช่อง หลักฐานการชำระเงินหรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่โทรสาร 0-23126419 หรือที่ E- Mail : faclaw120hcu@gmail.com

********กองบรรณาธิการจะพิจารณาเฉพาะบทความที่ได้ปฏิบัติตามข้อที่ 1 และ 2 ครบถ้วนแล้วเท่านั้น******* 
              กรุณาเสนอบทความที่จะตีพิมพ์ด้วยระบบออนไลน์ในหัวข้อ "ส่งบทความออนไลน์"

Recent articles