หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*****************************************

1. ชื่อหลักสูตร  

          ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)   :  นิติศาสตรบัณฑิต

          ชื่อย่อ(ภาษาไทย)    :  น.บ.

          ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of Laws 

          ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)    :  LL.B.

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

         - ภาคปกติ

         - ภาคสมทบ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4. การรับเข้าศึกษา 

1. สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2. สอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4. รับเข้าตามโครงการพิเศษ

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

5.1 สำหรับภาคปกติ 
(1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(3)  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) ไม่เป็นคนวิกลจริต
(5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
(6) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

5.2 สำหรับภาคสมทบ 
(1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา โดยวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต
(3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือกำลังประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
(4) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(5)  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
(6) ไม่เป็นคนวิกลจริต
(7) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
(8) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นิติกร
(2) ที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ
(3) ผู้พิพากษา
(4) อัยการ
(5) ข้าราชการในสายตุลาการ
(6) ตำรวจ / ทหาร
(7) ปลัดอำเภอ
(8) ข้าราชการในสายปกครอง
(9) นักการเมือง
(10) นักวิชาการ
(11)  อาชีพใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย