มคอ. ปีการศึกษา 2565

ภาคการศึกษาที่ 1

ลำดับที่ รหัส-ชื่อวิชา มคอ.3 มคอ.5
  ภาคปกติ    
1 LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
2 LA 1023 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
3 LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
4 LA 2033 ผลแห่งหนี้
5 LA 2062 มูลหนี้ 2
6 LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
7 LA 2142 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 1
8 LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
9 LA 4002 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
10 LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
11 LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12 LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน
13 LA 3062 กฎหมายแรงงาน
14 LA 4013 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
15 LA 4033 การร่างสัญญาและการว่าความ
16 LA 3123 การให้คำแนะนำกฎหมายและการเจรจาต่อรอง
17 LA 2123 กฎหมายจริยธรรมสื่อสารมวลชน
18 EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 1
19 EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 2
20 LA 2803 กฎหมายธุรกิจ
  ภาคสมทบ    
21 LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
22 LA 1023 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
23 LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
24 LA 2023 มูลหนี้ 1
25 LA 2033 ผลแห่งหนี้
26 LA 2062 มูลหนี้ 2
27 LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
28 LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
29 LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
30 LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน
31 LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
32 LA 3252 กฎหมายล้มละลาย
33 LA 4002 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
34 LA 4022 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
35 EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 1

 

ภาคการศึกษาที่ 2

ลำดับที่ รหัส-ชื่อวิชา มคอ.3 มคอ.5
  ภาคปกติ    
1 LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
2 LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย์
3 LA 2023 มูลหนี้ 1
4 LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
5 LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
6 LA 2172 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 2
7 LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
8 LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก
9 LA 3112 นิติปรัชญา 
10 LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
11 LA 4022 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
12 LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน
13 LA 3252 กฎหมายล้มละลาย
14 LA 3162 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
15 LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
16 LA 3132 กฎหมายภาษีอากร
17 LA 3222 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
18 LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ
19 LA 3542 หลักวิชาชีพสำหรับนักกฎหมาย
20 LA 2803 กฎหมายธุรกิจ
21 GE 2202 กฎหมายกับสังคม
22 GE 2213 วัยใสใจสะอาด
23 LA 3313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักกฎหมาย
  ภาคสมทบ    
24 LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
25 LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย์
26 LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
27 LA 2142 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 1
28 LA 2172 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 2
29 LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
30 LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก
31 LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
32 LA 3102 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
33 LA 3112 นิติปรัชญา 
34 LA 3132 กฎหมายภาษีอากร
35 LA 3162 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
36 LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
37 LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ
38 LA 3542 หลักวิชาชีพสำหรับนักกฎหมาย 
39 EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 2
40 GE2202 กฎหมายกับสังคม
41 LA 3313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักกฎหมาย