เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนิติศาสตร์จัด "โครงการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม" ณ ห้อง 2-205 อาคารเรียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้มารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคม อาทิ การพูด  การควบคุมอารมณ์  การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีสัมมาคารวะ ความสุภาพอ่อนน้อม ความมีวินัย ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิต  ได้รับเกียรติจากอาจารย์สรวลสรรค์ พจนอารี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน