เมื่อวันที่ 12 และ 15 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ คุณภิเษก บุญเรื่อง และคุณพรรณราย เผ่าประเสริฐ หัวข้อ “Design Thinking การเขียนเรซูเม่ การเตรียมการสัมภาษณ์งาน”  คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชีวาทัย จำกัด (มหาชน) และ คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของบริษัท หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปรับแนวคิดสู่การทำงานยุค 4.0 และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพ”   และ อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย รองคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ  หัวข้อ “การเข้าใจตนเอง รู้จุดแข็ง วิเคราะห์จุดอ่อน”    โดยทุกเรื่องที่วิทยากรบรรยาย นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานหลังจากที่จบการศึกษาไปได้เป็นอย่างดี