คณะนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2655 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 2-202 ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณาจารย์ แนะนำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัย