เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักกฎหมายมีความเป็นผู้นำเเละผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรม เเละทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของคณะที่ว่า “มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายให้มีความรู้จริง ปฏิบัติได้จริง และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ”