- งานเสวนา “การค้าเสรีของ WTO และกฎเกณฑ์การควบคุมสินค้ายาสูบของ WHO FCTC : สิทธิของบริษัทบุหรี่ หรือ สิทธิของรัฐในการออกประกาศคำเตือนบนซองบุหรี่”

- การสัมมนา “การศึกษากฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการบริการจากทรัพยากรชีวภาพ”

- การสัมมนา “ทิศทางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล”

- ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย

- ประชุมสัมมนา “การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความจริงเพื่ออำนวยความยุติธรรม