หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายย่อยและการต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม" 
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน

**ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท 

**โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร 18 บัญชีเลขที่ 450-2-05411-8 

**โปรดส่งใบตอบรับพร้อมหลักฐานการโอนเงินให้คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562