เรื่องสำคัญ!!!

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการบริหารหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA (AUN Quality Assurance : AUN-QA)

คณะนิติศาสตร์จึงได้ออกประกาศ จำนวน 3 ฉบับ โดยบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นต้นไป ได้แก่ 

1.ประกาศฯ เรื่อง การอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ และการขอดูกระดาษคำตอบ

2.ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบข้อเขียน

3.ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการจัดทำรายงาน

จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทุกท่านรับทราบ และขอให้ศึกษารายละเอียดประกาศข้างต้นทั้ง 3 ฉบับ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป