1.ศ.(พิเศษ)จรัญ  ภักดีธนากุล (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)

- นิติศาสตรบัณฑิต  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Bachelor of Arts (University  of Cambridge)
- Barrister at law (Grey’s Inn)

2.ศ.วีระพงษ์  บุญโญภาส (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- LL.M   (Criminal Justice) N.Y.U.
- Cert.In Law Enforcement (Police Science.Institute) Penn.

3.อาจารย์สุโรจน์ จันทรพิทักษ์ (เลขานุการแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์)

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

4.ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง (ผู้พิพากษา)

- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ University of Nottingham, สหราชอาณาจักร โดยทุน British Council
- LL.M. Boalt Hall School of Law,University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา

5.อาจารย์ปฐม สุวรรณโณ

- น.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่ 46
- น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6.อาจารย์สุรีย์ฉาย พลวัน (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

- น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- LL.M. ( International Laws University of Aderdeen.UK)

7.อาจารย์วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2519)
- น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรกฎหมายเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2527) และกฎหมาย อาญา (พ.ศ. 2528) มหาวิทยาลัยจงซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

8.รศ.ดร.กิจบดี  ก้องเบญจภุช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

-น.บ. ม.รามคำแหง
-ครุศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-M.B.A. (P.T.U)
-M.P.A.(NIDA)
-D.E.A.de Sociologie (Paris VII U)
-D.E.A. de Droit  Public ( Paris  II U.)
-D.E.A. de Connaissance des Tiers Mondes ( Paris VII U.)
-Docteur en Droit (Paris II U.)

9.อาจารย์วิเชียร จันทร์กระจ่าง

- น.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- รป.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 45 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตร Human Resource Management ประเทศออสเตรเลีย

10.รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ (อ.ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง (อ.ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

- น.บ. ( เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

12.อาจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์ (อ.ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

- น.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- น.ม. ( กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) มหาวิทยาลัยดีกิ้น ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13.รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ (อ.ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

- น.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.อาจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ (อ.ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

- น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- น.ม. มหาวิทยาลัยดันดี ประเทศอังกฤษ

15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอก หญิงวิชาสิทธิ สีหตุลานนท์

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- น.ม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

16.ผศ.ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช (อ.ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

- นิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (George Washington University)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Dickinson School of Law : Pennsylvania State University)
- Ph.D. (University of London)

17.ผศ.สิริพันธ์  พลรบ (อ.ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

- น.บ. นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
- น.ม. นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
- Graduate Diploma Monash University in Commercial Law ประเทศออสเตรเลีย