ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
รักษาการคณบดี คณะนิติศาสตร์

              - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
รองคณบดี 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง  
เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ก.ศป.รับรอง

 

 

อาจารย์ภัทรวดี ยังน้อย

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เต็งพงศธร

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วุฒิพงค์ พัวพัน

         - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
         - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
           เนติบัณฑิตยสภา

อาจารย์ศิรินทร์พร ธารมัติ

   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว                   เฉลิมพระเกียรติ
   -นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางวราภรณ์ แจ่มแจ้ง

เลขานุการคณะ

นางอิศรา วงษ์ดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ